Privacyverklaring van Pieper Bouwmaterialenhandel B.V.

Introductie
Wij hechten eraan om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij jou hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Pieper Bouwmaterialenhandel B.V. en aan haar gelieerde bedrijven, hierna te noemen Pieper, communiceert en van wie Pieper persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Pieper.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten.

Indien je een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval jouw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.

 • Het onderhouden van contact met jou (klantbeheer).

Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:

  • Nieuwsbrieven
  • Productinformatie
  • Prijs- en assortimentswijzigingen
  • Updates
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen of deelname aan onderzoeken
  • Het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 •  
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Wij vinden het belangrijk je te benaderen met informatie die voor jou relevant is. Om dit mogelijk te maken leggen we jouw interessegebieden vast in onze klantendatabase.
 • Het verbeteren en beveiligen van deze website en IT-systemen
 •  
 • Gebruikmaken van ons wifinetwerk.
 • Tijdens een bezoek aan ons bedrijfspand kunt je gebruikmaken van het Pieper wifinetwerk. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen
 • Over het algemeen verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij je hebben verteld. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

   

  Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?

  Wij verwerken jouw gegevens omdat:

 • wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou
 • ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
 • ofwel met jouw toestemming
 • ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Als wij jouw toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om je uit te nodigen voor evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van je.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Pieper verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens jouw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

Pieper kan de volgende door jezelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Jouw cookie-ID;
 • Jouw webbrowser;
 • Jouw locatie;
 • Onze advertenties die je bekijkt of doorklikt.

Pieper kan jouw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als je klant bent bij groepsvennootschappen of partners van Pieper;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Sociale Media platforms

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

Jouw persoonlijke gegevens delen met anderen
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Pieper verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pieper blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Automatische besluiten/profilering
Automatische besluiten zijn beslissingen over je die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor je? Of kun je daar last van hebben? Dan mogen we geen automatische besluit over je nemen. Tenzij dit in het kader van een met ons gesloten overeenkomst gebeurt, als de wet dit toestaat of als je zelf toestemming geeft. In die situaties heb je recht op overleg met iemand van ons. En je hebt het recht om bezwaar te maken. Ook kun je ons vragen om het besluit niet meer door computers te laten nemen.

Pieper maakt geen gebruik van deze volledige automatische besluiten die voor jou gevolgen hebben of waar je last van kunt hebben.

Jouw rechten
De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft je onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van je bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat je deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. Je hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heb je het recht om de door ons bewaarde, op jou betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail.

Links naar andere websites
Wanneer je de Pieper websites bekijkt, kom je voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Pieper en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden je nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat je begrijpt hoe jouw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Pieper zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Pieper maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
Pieper Bouwmaterialen B.V., gevestigd aan de Oude Telgterweg 290 te Ermelo is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar administratie@pieper-ermelo.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen je daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je hierop ook via onze website attent maken.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.